مدیریت

 
رئیس  دانشکده
گروه آموزشی : گروه دانشکده هنرهای کاربردی واحد سازمانی : وزارت علومدکتر مسعود باقرزاده کثیری

تلفن : 04135297142
دورنگار : 04135419968
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : m.kasiri[at]tabriziau.ac.ir
کارشناس و مسئول دفتر دانشکده هنرهای کاربردی
احمد هاشمی

تلفن : 04135297140
دورنگار : 04135419968
دروس تدریسی : ... رشته تحصیلی : باستانصفحه اصلی : http://faa.tabriziau.ac.ir/teacher/ ایمیل:

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده هنرهای کاربردی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.