برنامه آموزشی

رشته آموزشی - پژوهشی مرمت اشیاء فرهنگی  مقطع کارشناسی ارشد

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی (نیمسال2-99 )
 

رشته آموزشی - پژوهشی باستان سنجی. مقطع کارشناسی ارشد

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد باستان سنجی (نیمسال2-99 )
 


 


رشته آموزشی - پژوهشی باستان شناسی. مقطع کارشناسی ارشد

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد باستان شناسی (نیمسال2-99)
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.