اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : اکبر عابدی

  گروه آموزشی : باستان شناسي
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 01/01/1394
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : باستان شناسی
  محل تحصیل : دانشگاه تهران
  تاریخ تولد : 1365
  خط داخلی :
  تلفن : 04135297556
  فاکس : 04135297170
  موبایل : 09144918263
  ایمیل :
  توضیحات : عضو هیات علمی تمام وقت گروه حفاظت و مرمت اشیا تاریخی و فرهنگی از سال 1389 به بعد
  علایق و زمینه های تحقیقاتی:
  -      باستان سنجی مواد معدنی (منشأیابی و ریزساختارشناسی) – با 
          محوریت ریزساختار شناسی و منشأیابی ابسیدین و سفال های

  تاریخ بروزرسانی : 1396/04/14
   
  مقالات علمی - پژوهشی و ISI
  ---------------------------------------------------------
  Abedi, Akbar.,
  “Iranian Azerbaijan Pathway from the Zagros to the Caucasus, Anatolia and Northern Mesopotamia: DavaGöz, A New Neolithic and Chalcolithic Site in NW Iran”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry.
  Kazempour, M., Niknami, K. A., Abedi, A.,
  In press “New Kurgan Burial at Zardkhaneh, and Reassessment Chronology of Late Prehistory of NW Iran” Ancient Near Eastern Studies.
  Abedi, A., Omrani, B. and Karimifar, A.
  2015 “Fifth millennium BC in north-western Iran; Dalma and Pisdeli Revisited” DocumentaPraehistorica XLII: 321-338.
  Eskandari, N., Abedi, A., Shafie, M., and Javadi, M.,
  2014 “Keshit: an early Bronze Age urban center on the western edge of the Lut Desert, south-eastern Iran”,Antiquity, http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/eskandari341.
  Abedi, Akbar.
  2014 “Kura-Araxes Culture and NW Iran after Yanik: New Perspectives from Excavations and Surveys”, Paleorient.
  Abedi, A. KhatibShahidi, H., Chataigner, CH., Niknami, K., Eskandari, N., Kazempour, M., Pirmohammadi, A., Hoseinzadeh, J., Ebrahimi, GH.
  2014 “Excavation at KulTepe of (Jolfa), North-Western Iran, 2010: First Preliminary Report”, Ancient Near Eastern Studies. Vol. 51: 33-167.
  KhademiNadooshan, F., Abedi, A., Glascock, M. D., Eskandari, N., and Khazaee, M.
  2013 “Provenance of Prehistoric Obsidian Artifacts from KulTepe, North-western Iran, Using X-Ray Fluorescence (XRF) Analysis” Journal of Archaeological Science 40 (1956-1965) (This Article is dedicated to Professor Khademi).
  Abedi, A., KhatibShahidi, H., Sharahi, I,.Eskandari, N. and GholamShirzadeh
  2014 “New Evidence from Dalma and Kura-Araxes Culture at TapehQaley-e Sarsakhti: Special Importance of Prehistoric Findings in East Central Zagros”, Iran and the Caucasus, vol. 18: 101-114 Brill: Leiden.
  Darabi, H., Fazeli, H., Abedi, A., Eskandari, N.,
  2013 “First Preliminary Report on Salvage Excavation at PPN Site of East Chia Sabz, Seymareh Basin”, Journal of Archaeological Studies, (In Persian with English Abstract).
  Omrani, B. KhatibShahidi, H and Abedi, A
  2012 “Early Bronze Age, New Migrants and the Beginning of Township in Azerbaijan”, NW Iran, Iranica Antiqua, vol. XLVII: 1-28.
  Alizadeh, M., Noori, S., Abedi, A.,
  2012 “New Findings of Rock Art at Ostad Mirza in the West of the Alborz Mountain Range, Central Iran” International Newsletter on Rock Art (INORA).
  Khazaee, M., Gloscock, M.D., Masjedi, P., Abedi, A. and Nadooshan, F. K.
  2011 “The Origins of Obsidian Tools from KulTepe, NW Iran”, IAOS Bulletin, No. 45 Summer: 14-18.
  Eskandari, N., Abedi. A., N, Niazi. S, Saeediyan
  2010 “TapehMes: A possible Middle Paleolithic site in Delijan plain, Central plateau of Iran”.,Antiquity, Volume 084 Issue 323.
  Abedi, A., Omrani. B. and Eskandari, N.
  2009 “Kul Tapeh: An Early Bronze Age Site in NW Iran”.,Antiquity, Volume 083 Issue 322.
  Eskandari, N., Darabi, H., Abedi, A., Hoseinzadeh, J.
  2010/1389 “Iron Age Bichrome House Model from QalehGabri, Delijan district, Central Iran, Online Anthropology and Culture Journal: Faculty of Social Science Tehran University.
  Darabi, H., Abedi, A., Eskandari, N., Alizadeh Sola, M.,
  2009 “Archaeological Survey at Delijan District, Central Iran, First Preliminary Report, Modarres Archaeological Research Journal, vol II: 112-129 (In Persian with English Abstract).
  ب) فارسی
  • عابدی، اکبر.1395 گاهنگاری مطلق (C14) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی، پژوهه باستان سنجی (زیر چاپ).
  • عابدی، اکبر.1394 مروریبرمطالعاتابسیدیندرایران،منشأیابیمعادنوابسیدینهایمحوطههایباستانی،پژوهشهاوپرسشهایموجود، پژوهه باستان سنجی، سال اول شماره 1: 55-85.
  • دارابی، حجت. فاضلی، حسن. عابدی، اکبر
  1390 گزارش مقدماتی کاوش در محوطه نوسنگی بی سفال چیاسبز شرقی: حوضه سد سیمره، مجله مطالعات باستان شناسی. (علمی- پژوهشی)
  • عابدی، اکبر سنتسفاليدالما:همگراييفرهنگيبينمنطقهايدرپيشازتاريخمناطقمرتفعغربايران، باستان پژوه، ش.18: 151-163.
  • دارابی، حجت. عابدی، اکبر. اسکندری، نصیر. علیزاده، محمد1388، گزارشمقدماتيبررسي باستان شناسیشهرستاندليجان، پژوهش های باستانشناسی مدرس، ش.2: 112-129.
  کنفرانس های داخلی و خارجی
  الف) خارجی
  Abedi, Akbar.,2015 “Iranian- Azerbaijan Pathway from the Zagros to the Caucasus: KulTepe and DavaGöz, New Neolithic Sites in NW Iran”, 16-17 October Paris, France.
  Abedi, Akbar.,2015 “KulTepe Second Season Excavation Report” in 13th Annual Symposium of Iranian Archaeology, National Museum of Iran, Tehran.
  Abedi, Akbar.,2014 “Kura-Araxes Culture and NW Iran After Yanik; New Perspectives from KulTepe Excavations, in Urbanisation, Trade, Subsistence and Production during the Bronze Age on the Iranian Plateau, March 29-May 2, Lyon, France.
  Abedi, Akbar.,2013 “5th Millennium B.C. in NW Iran: Dalma and Pisdeli Once Again, in A new look at old routes in Western Asia: Rethinking Iran in the 5th millennium BCE, Berlin: May 31- 2 June.
  Abedi, A., KhatibShahidi, H., Nobari, A., Eskandari, N.2012 “KulTepe: New Research on Late Chalcolithic and Kura-Araxes Site in NW Iran, First Results and new Perspectives, in The International Symposium on Eastern Anatolia- South Caucasus Culture, Erzurum-Turkey.
  Abedi, A., KhatibShahidi, H., and Eskandari, N.2012 “A Report on the First Season of Prehistoric Archaeological Project of KulTepe, NW Iran, in 8th ICAANE International Conference, Warsaw.
  Abedi, A., KhatibShahidi, H.,2012 “Preliminary Report on First Season of Excavation at KulTepeJolfa, Southern Bank of Aras River: New Evidence from Chalcolithic, Kura-Araxes Culture and Achaemenid Empire in NW Iran”, the 11th Annual Symposium of Iranian Archaeology, National Museum of Iran, Tehran.
  Abedi, A., Omrani, B., and Eskandari, N.2011 “Bronze Age, New Migrants and Distribution of the Sites at Lake Urmia Basin and Zagros, NW Iran, in International Congress on Ancient Bonzes (Edited by Ergun Lafli), 19-25 May, Izmir.
  Darabi, H., Eskandari, N., Abedi, A., Saeediyan, S.2010 “Archaeological Survey in Delijan, Central Plateau of Iran”, in 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE): London.
  Abbasi, M., Abedi, A., Abedi, M.,2009 “The Impact of Aras Free Zone Organization on Tourism Development at Eastern Azerbaijan Province; Existing Potential and Capacity”, in 1st Congress on the Tourism Development Strategies:Tabriz, Payam-e Noor University.
  ب) داخلی
  • عابدی، اکبر.، خطیب شهیدی، حمید1391 گزارش مقدماتی اولین فصل کاوش های باستان شناختی محوطه کول تپه جلفا، حاشیه جنوبی رود ارس: شواهدی نو از دوران مس و سنگی، فرهنگ کورا- ارس و حضور هخامنشیان در شمال غرب ایران، یازدهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی کشور، تهران.
  • خطیب شهیدی، حمید.، عمرانی، بهروز،عابدی، اکبر1390، مروری بر فعالیت های باستان شناسی پیش از تاریخ در شمال غرب ایران، هشتاد سال باستان شناسی ایران، صص. 305-316.
  • ، اکبر، عباسی، مهدی ، مریم، عابدی1387، تأثیر منطقه آزاد ارس در توسعه گردشگری استان آذربایجان شرقی، پتانسیل ها و ظرفیت های موجود، اولین همایش راهکارهای توسعه جهانگردی، دانشگاه پیام نور تبریز.
  • عباسی، مهدی. عابدی، مریم. عابدی، اکبر1390 پتانسیل های گردشگری در منطقه آزاد ارس جلفا (رویکردی جدید)، اولین همایش راهکارها و پتانسیل گردشگری ایران، دانشگاه صنعتی شریف.
   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشکده حفاظت آثار فرهنگی

  کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297140-041   دورنگار :35419968-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.